Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, 2016–2018

Att motverka människohandel, liksom exploatering och sexuella övergrepp mot alla barn är en högt prioriterad fråga för regeringen. Målsättningen är att inget barn ska utsättas för detta. Därför har regeringen den 22 juni 2016 beslutat om en uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Ladda ner:

Denna handlingsplan är en fortsättning på en tidigare, som sträckte sig mellan 2014–2015. Den nya handlingsplanen innehåller åtgärder för perioden 2016–2018. Handlingsplanen har i sin helhet lämnats till riksdagen i form av en skrivelse (Skr.2015/16:192).

Regeringens barnrättspolitik utgår från barnets rättigheter så som de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-konventionen).

Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) ska vara ett verktyg i arbetet med handlingsplanen. Barnets rätt till trygghet och lämpligt skydd innebär att regeringen och de statliga myndigheterna har skyldighet att skapa förutsättningar för att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp.

Åtgärderna i handlingsplanen bidrar också till det strategiska arbete som regeringen gör för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. De bidrar också till att nå de mål i Agenda 2030 som handlar om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn och att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Handlingsplanen återspeglar regeringens ambition att vara drivande i dessa frågor på den internationella arenan. Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Mot denna bakgrund är regeringens syfte med handlingsplanen att förebygga dessa kränkningar och effektivt skydda barnen, lagföra gärningsmännen samt ge de barn, oavsett kön, som har utsatts för dessa brott det stöd och skydd de behöver. Handlingsplanen innehåller därför flera åtgärder inom dessa områden.