Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar Diarienummer: U2016/03762/DL

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2017, vilken är ett resultat av förhandlingar med Vänsterpartiet, att avsätta särskilda medel för forskning kopplade till ett antal prioriterade samhällsutmaningar:

Ladda ner:

  • hälsa och livsvetenskap,
  • klimatutmaningen,
  • digitalisering,
  • hållbart samhällsbyggande