Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Publicerad · Uppdaterad

Antibiotikaresistens är en global ödesfråga som berör oss alla. Antibiotikaanvändning är kopplad till såväl uppkomst som spridning av resistens. Uppriktigt engagemang och krafttag mot antibiotikaresistens är nödvändigt om kommande generationer ska kunna lita på att vi har effektiva botemedel mot våra vanligaste infektionssjukdomar även i framtiden.
Det råder i Sverige en bred politisk enighet om att prioritera arbetet mot antibiotikaresistens. Vi har under lång tid arbetat brett och förebyggande, vilket gjort att vi har ett förhållandevis gott resistensläge. För att komma tillrätta med resistensproblematiken krävs att vi kraftsamlar och samordnar våra insatser.
Strategin utgör ett inriktningsdokument för det svenska arbetet, men riktar sig även till internationella aktörer som vill ta del av svensk kunskap och erfarenheter.

Ladda ner: