Sverige i Latinamerika 2016 - en kontaktguide för företag och andra intresserade

Under de senaste decennierna har Latinamerika och Karibien haft en övervägande positiv politisk och ekonomisk utveckling, även om den senaste tiden inneburit en viss avmattning till följd av sjunkande priser för regionens råvaruexport.

Ladda ner:

Samtliga länder förutom Kuba har idag demokratiskt valda presidenter och parlament. De interna konflikterna har avslutats, Colombia i viss mån ännu undantaget. Från 1970- och 80-talens skuldkriser och hyperinflation har de flesta länder i regionen etablerat makroekonomisk balans och tillväxt. Fattigdomen har minskat betydligt. Brasilien är världens sjunde största ekonomi, Mexiko och Chile har tagit steget in i OECD och flera andra länder knackar på dörren. Med den större ekonomiska styrkan har länderna intagit en aktivare roll på den globala arenan, inte minst i förhållande till USA. Regionens relationer till ekonomiska samarbetspartners i alla världsdelar har stärkts. Många frihandelsavtal har tecknats och nya marknader har etablerats. Sveriges relationer med Latinamerika har även förändrats i takt med utvecklingen i regionen. Biståndet till flera av mottagarländerna har fasats ut, medan handel och främjande har vuxit i betydelse. Sverige är pådrivande för att EU:s ska sluta frihandelsavtal med kontinentens alla länder, ett arbete som uppskattas i regionen.

Sverige har ett stort förtroendekapital i Latinamerika, som bygger på tidigare historiska engagemang. Sverige tog tydlig ställning mot militärdiktaturerna under 1970- och 80-talen och tog emot tiotusentals flyktingar från främst Chile, Argentina och Uruguay, vilket gjort att det idag finns en väl integrerad latinamerikansk diaspora i Sverige. Under 1980- och 90-talen engagerade sig Sverige för fredliga lösningar på de väpnade konflikter som plågade flera länder i Centralamerika, och vårt bistånd har stött byggande av fred och demokratiska rättssamhällen. Idag framstår Sverige som en god samhällsmodell och våra samhällslösningar som attraktiva för många av regionens länder. Svenskt näringsliv har varit på plats i flertalet latinamerikanska länder i många år. Vårt näringsliv står idag för innovation, kvalitet och ett värdebaserat företagande. Våra företag är dessutom starka i flera av de sektorer där satsningar behöver göras i Latinamerika under de närmaste åren.

EU ingick sitt första s.k. EPA, Ekonomiskt partnerskapsavtal, med femton självständiga länder i Karibien (alla utom Kuba), gruppen kallas Cariforum, vilket inbegriper en ömsesidig tullavveckling. EU har redan avvecklat sina tullar medan de karibiska länderna kommer att göra det gradvis med långa övergångstider. Dominikanska republiken är det största landet i gruppen, med sina drygt tio miljoner invånare, och den största ekonomin, vilken haft en mycket god tillväxttakt de senaste åren. De övriga fjorton ingår i den karibiska gemenskapen kallad CARICOM, och strävar efter att upprätta en gemensam marknad. Bland de större länderna kan noteras Jamaica, Trinidad och Tobago och Guyana, men även Haiti, som är hemisfärens fattigaste land.

Regeringen har sedan sitt tillträde hösten 2014 haft den uttalade ambitionen att återaktivera Sveriges närvaro i och relationer med länderna i Latinamerika och Karibien. Det saknas naturligtvis inte utmaningar i regionen: stora inkomstklyftor, omfattande kriminalitet, korruption och narkotikahandel är bara några av dem. Vi får inte blunda för dessa realiteter, men lika lite ska vi bortse från möjligheter och utveckling. På Utrikesdepartementets Amerikaenhet vill vi ta tillvara på och lyfta fram de öppningar den positiva ekonomiska utvecklingen innebär för handels- och investeringsutbytet med Latinamerika. Inför den potential som finns för det svenska näringslivet arbetar vi aktivt tillsammans med de svenska ambassaderna och med Business Swedens medarbetare i regionen för att på olika sätt stödja svensk exportnäring.

Troligen har Latinamerikas tid som modern och utåtriktad aktör bara börjat. Den positiva ekonomiska tillväxten, den politiska utvecklingen och ländernas öppning mot varandra och omvärlden innebär nya möjligheter för handels- och investeringsutbytet med Latinamerika för många exportföretag. I Latinamerika handlar det om systemlösningar men även om produkter och tjänster inom energi, hälso- och sjukvård samt trafik- och transportsystem. Gruvnäring och infrastruktur kan också vara av intresse för svenska exportörer och konsulter.

Med denna kontaktguide vill vi peka på det nära och omfattande samarbetet mellan Sverige och Latinamerika samt Karibien – såväl ekonomiskt, kulturellt som politiskt – och informera om de svenska aktörer och kontaktpunkter som kan vara till nytta för det svenska näringslivet och andra intresserade av denna region. Vi arbetar för att vidareutveckla och stärka våra relationer med en spännande del av världen där Sverige har stor potential.

Följ med oss på resan!

Teppo Tauriainen
Chef UD:s Amerikaenhet