Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Stärkt gemenskap mellan stad och land

Publicerad

Under decennier har utvecklingen och politiska beslut gjort att villkoren mellan stad och land blivit alltför olika. Därför kraftsamlar regeringen nu för att stärka förutsättningarna att leva och arbeta i hela landet.

Oavsett var i landet man bor så ska rätten till en bra skolgång som barn, möjligheten att studera och arbeta under vuxenlivet, ekonomisk och social trygghet när du blir gammal finnas där.

I dag presenterar regeringen två nya satsningar som gör det möjligt för hela landet att leva.

Två nya satsningar från regeringen

Regeringen höjer Sveriges digitala ambitioner så att över en halv miljon fler svenskar ska få tillgång till snabbt bredband inom fyra år.

Statsminister Stefan Löfven ger civilminister Ardalan Shekarabi i uppgift att säkra att varje medborgare ska ha tillgång till grundläggande statlig service oavsett var i landet man bor.

1 – Över en halv en miljon fler svenskar får tillgång till snabbt bredband

Den nya satsningen innebär att över en halv miljon fler svenskar ska få tillgång till minst 100 Mbit/s 2020. I den kommande Bredbandsstrategin kommer regeringen också att slå fast visionen om ett helt uppkopplat Sverige. Det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommer inom kort att presentera den nya bredbandsstrategin där regeringen slår fast en färdplan för digital kommunikation oavsett var du bor i landet

Tilltagande globalisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar har samband med eller påverkas av ett uppkopplat samhälle. Det är viktigt med ett Sverige som håller ihop och där det finns förutsättningar att bo och verka i hela landet. När människor har tillgång till den bredbandsuppkoppling som behövs i varje situation har bredband en unik möjlighet att fungera som en brygga mellan stad och land – det lägger grunden för ett demokratiskt samhälle rustat för framtiden. Det skapar också en möjlighet för Sverige att behålla och stärka sin position inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

Bredbandsuppkoppling skapar förutsättningar för smarta lösningar som förenklar människors vardag, för människor att vara kreativa tillsammans, utveckla affärsidéer oavsett plats och därmed för sysselsättning och tillväxt utan att tära på vår miljö.

2 - Säkra tillgång till grundläggande statlig service oavsett var i landet man bor

Statsminister Stefan Löfven ger civilminister Ardalan Shekarabi i uppdrag att säkra att varje medborgare ska ha tillgång till grundläggande statlig serviceoavsett var i landet man bor.

Uppdraget innebär att civilministern ges ett övergripande och förtydligat ansvar inom regeringen avseende statlig närvaro och lokalisering av myndigheter.

Uppdraget ska löpande följas upp och under kommande år, 2017, ska en strategi för "service i hela landet" presenteras. Grunden för strategin är hur en effektiv statlig förvaltning på bästa sätt kan möta medborgarnas behov. Mot bakgrund av detta ska strategin bl.a. innehålla förslag till åtgärder för ökad medborgarservice och hur regeringen och myndigheterna på ett ändamålsenligt sätt ska kunna möta upp medborgarnas behov. Vidare ska strategin redovisa hur regeringen på bästa sätt kan förstärka arbetet som redan pågår med att sprida statliga myndigheter runtom i landet, både befintliga och nya.

Bakgrund

Statskontorets undersökning visar att medborgare är nästan dubbelt så nöjda med servicen från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och polisen när myndigheterna har kontor i medborgarens egen kommun.

Att myndigheter finns i närheten av där man bor är viktigt för många medborgare, särskilt för dem som bor på landsbygden. Men den geografiska närheten är inte den viktigaste faktorn i kontakten med myndigheter. Att man får svar på frågor och att handläggningen går snabbt är viktigare – oavsett i vilken typ av område man bor i.

Statskontorets medborgarundersökning visar att många medborgare föredrar att ta del av myndigheternas servicegivande digitalt framföra att besöka myndigheten personligen. Myndigheterna bör därför fortsätta att utveckla sitt digitala servicegivande. Digital service är ofta kostnadseffektiv och ger möjlighet att förse medborgare med likvärdig service över hela landet. Om myndigheten har ett kontor i kommunen så ökar dock sannolikheten för att medborgarna istället väljer besöker myndigheten.

Antalet servicearbetsställen minskar men finns i en majoritet av kommunerna. Vissa statliga myndigheter är myndigheter som många medborgare ofta har kontakt med. Möjligheten för medborgare att besöka myndigheter personligen är ett skäl till statlig närvaro regionalt och lokalt.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Genvägar