Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

En livsmedelsstrategi för Sverige – samlade inspel 2015-2016

Publicerad

Under framtagandet av livsmedelsstrategin har dialogen med olika aktörer varit central. En mängd möten på olika nivåer har anordnats i syfte att hämta in synpunkter och förslag från livsmedelskedjans aktörer.

Ladda ner:

Förutom dialogmöten har aktörer i livsmedelskedjan uppmuntrats att skicka in skriftliga inspel till Näringsdepartementet. Många aktörer har dessutom bidragit med inlägg på temat livsmedelsstrategin till Näringsbloggen som följer arbetet med att ta fram strategin. 

Förutom de inspel som är hämtade från dialogmöten under 2015 har ett hundratal aktörer och intressenter med olika roller i livsmedelskedjan lämnat skriftliga inspel till Näringsdepartementet. Vidare har också branschspecifika möten på departementet genererat en rad inspel. Inspelen har bildat underlag för regeringens proposition och handlingsplan samt utgör en idébank för framtida handlingsplaner. Inspel som inkommit till Näringsdepartementet är registrerade under diarienummer: N2015/1202/JM.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.