Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Informationsmaterial från Socialdepartementet

"Makt mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid", lättläst version

Publicerad

Sverige har en feministisk regering. Det innebär att regeringen fattar beslut och fördelar pengar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. I en skrivelse beskriver regeringen hur den ska arbeta för att uppnå ett jämställt samhälle.

Ladda ner:

”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid”. Det är rubriken på skrivelsen (2016/17:10) som regeringen lämnade till riksdagen den 21 november 2016.

En ny myndighet

I skrivelsen berättar regeringen att en jämställdhetsmyndighet ska starta 2018. Myndigheten ska bland annat ansvara för att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska också sprida kunskap och stödja andra, till exempel myndigheter, i arbetet för att nå jämställdhetsmålen. Den ska också samordna arbete som andra myndigheter gör. Det handlar till exempel om arbete mot prostitution och människohandel, men också mot våld och förtryck. Myndigheten ska bidra till ett bättre arbete med hela jämställdhetspolitiken. Det innebär bland annat att myndigheten också kommer att arbeta med frågor som rör utbildning, ekonomi och hälsa.

Strategi mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen presenterar i skrivelsen också en strategi för att under de kommande tio åren satsa extra mycket på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det handlar bland annat om att motverka negativa manlighetsnormer – föreställningar och förväntningar på hur pojkar och mäns ska vara. Regeringen satsar också pengar på att informera unga om rättigheter. Det handlar till exempel om pojkars och flickors rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet. Dessutom vill regeringen att män ska ta mer ansvar för att samhället ska bli jämställt.

Strategin innehåller fyra övergripande mål:

 • Mer och bättre förebyggande arbete mot våld, bland annat i skolan.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Rättsväsendet, till exempel polis och domstolar, ska arbeta mer effektivt mot våld.
 • Mer kunskap och bättre metoder för arbetet mot våld.

Stärkt styrning för att nå jämställdhetsmålen

Jämställdhet är en fråga som berör hela samhället och många myndigheters arbete. Regeringen vill att alla relevanta myndigheter ska arbeta mer och tydligare med jämställdhetsintegrering. Det är en metod för att med hjälp av statistik och analyser se hur ojämställdheten ser ut för att sedan förbättra situationen.

Nya delmål för jämställdhetspolitiken

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

I skrivelsen presenterar regeringen två nya delmål för jämställdhetspolitiken:

 • Jämställd utbildning.
 • Jämställd hälsa.

Sedan tidigare finns fyra delmål:

 • Jämn fördelning av makt och inflytande.
 • Ekonomisk jämställdhet.
 • En jämn fördelning av det obetalda arbetet, till exempel när det gäller omsorg om barn, äldre.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Internationellt arbete för jämställdhet

Sverige arbetar för jämställdhet och kvinnors rättigheter internationellt, till exempel i Europeiska unionen (EU) och Förenta Nationerna (FN). Regeringen har också sedan tidigare en handlingsplan för sin feministiska utrikespolitik. Den ska bidra till att stärka kvinnors och flickors rättigheter. I handlingsplanen betonas att kvinnors och flickors inflytande är viktigt. Även här arbetar regeringen för att pojkar och män ska vara med och ta ansvar för förändringsarbetet. Många behöver arbeta för jämställdhet Regeringen satsar pengar för att kommuner och landsting ska kunna arbeta mer med jämställdhet. Den ger också stöd till lokala kvinnojourer som hjälper kvinnor och barn som lämnat en våldsam man.

Regeringen har fattat många andra beslut för att skynda på arbetet med att uppnå jämställdhetsmålen. Till exempel har regeringen gjort insatser för att:

 • minska skillnader mellan kvinnors och mäns löner
 • höja lärarnas löner och främja jämställdhet i skolan
 • höja kvaliteten i äldreomsorgen och förlossningsvården.

                                             

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.