Andra lägesrapporten Cirkulär och biobaserad ekonomi

Sex arbetsgrupper har nu bildats för att identifiera och prioritera de åtgärder vi behöver vidta för att ta steg mot Cirkulär och biobaserad ekonomi. Näst steg blir att omsätta prioriteringarna i praktiken.

Ladda ner:

Jordens resurser överförbrukas av oss människor. År 2016 var det varmaste året som hittills har uppmätts på jorden. Klimatutmaningen är en av de mest angelägna utmaningarna som vi har att ta i tur med i dag och det är en utmaning som vi måste klara av. Därför är det nödvändigt att vi lever upp till de åtaganden som vi har mellan länder på internationell nivå. Det gäller de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris.

Exempel på identifierade behov

• Kunskapsuppbyggnad, kommunikation
och information

• Tillgång till bioråvara

• Se avfall och biprodukter som en resurs

• Produktdesign för bra återvinning och återanvänding

• Holistiskt perspektiv – aktörer i hela
värdekedjan har ett ansvar

• Fungerande regler

Nästa steg

Till samverkansgruppens möte den 12 juni 2017 ska prioriterade åtgärder inom varje samverkansområde ha identifierats. Syftet med mötet är att gemensamt ta fram en färdplan för att omsätta de prioriterade åtgärderna i praktiken.

Genvägar