Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Andra lägesrapporten Nästa generations resor och transporter

Publicerad

Samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter har haft sitt andra möte. Samverkansinsatser som blivit konkreta åtgärder presenterades och diskuterades. Mötet identifierade även nya prioriterade insatser för samverkan och innovation.

Ladda ner:

Nya beslutade initiativ

Utifrån det föreslagna nya klimatmålet inom transportsektorn Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 identifierades nya initiativ för att
uppnå målet. Initiativet Cykel: såsom elcyklar, beteende, infrastruktur, kunskap. Initiativet Gods: såsom samlastning, optimering, styrning, fjärrtransporter, logistikplanering. Dessutom initiativet Tillgänglighet landsbygd med en landsbygdspilot för Mobilitet som en tjänst.

Nästa steg

De tidigare identifierade initiativen startar. De nya initiativen startar genom att kontakt tas med lämplig värdorganisation och projektbeskrivningar tas fram i dialog med Vinnova. Nästa möte är tisdagen den 3 oktober 2017 i Stockholm.

Genvägar