Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad till En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Publicerad

Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa.

Ladda ner:

Den nationella cykelstrategin är den första i sitt slag. Den ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling med inriktning på att hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar. Strategin är en plattform för fortsatt arbete och ska följas upp och vidareutvecklas. Det fortsatta arbetet är beroende av berörda aktörers vilja och förmåga att bidra.

Fem insatsområden

Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen

Cykeln har fått en större betydelse i samhällsplaneringen, men kan ges ännu högre prioritet. Det bör finnas potential att föra över bilresor till cykel, främst inom och nära tätorter. Hur vi planerar våra städer och tätorter har en stor påverkan på rörelsemönster och val av transportmedel. Transportsystemet behöver utvecklas i samspel med andra samhällsfunktioner så att det skapas goda förutsättningar för tillgänglighet samt effektiva resor och transporter där cykel ingår som ett viktigt alternativ. Regeringen uppmuntrar cykelvänliga kommuner och vill bidra till att sprida goda exempel från kommuner som framgångsrikt lyckats lyfta cykling i samhällsplaneringen. Regeringen har tagit initiativ till stadsmiljöavtal för att främja hållbara stadsmiljöer – stöd kan bland annat fås för investeringar i anläggningar för cykeltrafik.

Öka fokus på grupper av cyklister

Det behövs mer kunskap om och ökat fokus på både befintliga och potentiella grupper av cyklister samt på vilka effekter olika åtgärder har för cykling. Det fortsatta arbetet bör förstärka positiva trender inom cykling och få fler att börja cykla.

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet bland barn och unga genom ökat cyklande. Cykling kan ha en positiv inverkan på tillgänglighet till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Regeringen bedömer att nyanlända och andra grupper av utrikesfödda kan ha behov av att lära sig att cykla och att få ökade kunskaper om trafikregler och lämpliga beteenden i olika trafiksituationer. Ett sätt att påverka val av transportmedel är att informera om cyklingens fördelar. Sverige har förutsättningar att kunna utveckla både turism- och rekreationscyklingen ytterligare.

Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur

Regeringen ser ett behov av att utveckla cykelvägnätet. Det handlar såväl om att förbättra befintlig infrastruktur som att skapa nya cykelförbindelser. För att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel är det viktigt att cykelvägnätet hänger samman lokalt och regionalt, och att det kopplar till målpunkter i samhället. Regeringen menar att förbättrad drift och underhåll av cykelvägnätet har betydelse för att fler ska cykla och för att öka trafiksäkerheten. Cykelinfrastrukturen behöver också klara av en större mångfald av cyklister. Regeringen vill se demonstrationsprojekt som syftar till ökad och säkrare cykling. Regeringen avser att pröva möjligheten att genom en ändring i trafikförordningen låta kommuner inrätta särskilda cykelgator. Regeringen menar också att det bör utredas om det är möjligt att, under vissa förutsättningar, för samtliga fordonsslag medge undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när fordonet gör en högersväng.

Främja en säker cykeltrafik

För att cykeln ska bli mer attraktiv som transportmedel behöver det bli säkrare att cykla. Utformning och underhåll av infrastrukturen ska anpassas efter cyklisters behov. Underhåll har stor betydelse för säkerheten eftersom en stor del av de allvarliga cykelolyckorna beror på halka eller ojämnhet i vägbanan. I miljöer där bilister och cyklister delar utrymme är det viktigt att bilarnas hastighet så långt möjligt anpassas så att kollisioner inte leder till dödsfall eller allvarliga skador. Regeringen gav därför Trafikanalys ett uppdrag i september 2016 att utreda förutsättningarna, inklusive finansiella och legala sådana, för och konsekvenserna av en sänkt bashastighet i tätort.

Forskning och innovationer

Forskning och ny kunskap är avgörande i det fortsatta arbetet med ökad och säker cykling. Cyklandets koppling till folkhälsa bör fortsatt vara ett prioriterat utvecklingsområde. Regeringen ser positivt på att effektsamband tas fram, uppdateras och sprids. Regeringen avser att förbättra förutsättningarna för uppföljning av cyklandet. Regeringen avser också att se närmare på de behov som finns inom  cykelforskningen, bland annat hur cykelforskningen kan samordnas på ett bättre sätt.

Genomförande och uppföljning

Regeringen anser att det är viktigt att följa upp såväl utvecklingen inom cyklandet som det arbete som genomförs för ökad och säker cykling. Regeringen avser att genomföra åtgärder som stöttar inriktningen i strategin och kommer att följa det fortsatta arbetet.