Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Uppdrag att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område Diarienummer: Ju2017/03110/LP

Publicerad

En utredare ges i uppdrag att överväga hur ändringarna i vapendirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Ladda ner:

Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna förslag på författningsändringar som visar sig nödvändiga på grund av tvingande regler från EU.

Vapendirektivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna får anta bestämmelser som är strängare än de som finns i direktivet. Den svenska vapenlagstiftningen är restriktiv och håller internationellt sett en hög skyddsnivå. En utgångspunkt för uppdraget är att så långt det bedöms möjligt och ändamålsenligt upprätthålla denna skyddsnivå, samtidigt som de författningsändringar som föreslås inte ska vara onödigt betungande för enskilda tillståndsinnehavare.

Den del av uppdraget som avser ändringarna i vapendirektivet ska redovisas senast den 10 januari 2018. Resterande del av uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.