Informationsmaterial från Socialdepartementet

Faktablad: Regeringens arbete för att stärka den sociala barn och ungdomsvården

Publicerad

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och ska vara en ryggrad i den svenska modellen. För regeringen är det angeläget att skapa förutsättningar för en stark och väl fungerande socialtjänst som möter barn och vuxnas behov och ger personalen möjlighet att arbeta under stabila och långsiktiga arbetsförhållanden. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

Ladda ner:

Stärkt personal - och kompetensförsörjning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 till 2019 genomföra en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen omfattar 210 miljoner kronor årligen för att stärka bemanningen och 40 miljoner kronor årligen att främja kompetens och stabilitet samt insatser för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom området. Regeringen har förstärkt satsningen med ytterligare 150 miljoner kronor under 2017 i vårändringsbudgeten för 2017.

Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården som i dialog med företrädare för ett antal kommuner ska stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården. Samordnarens  uppdrag sträcker sig till och med den 15 december 2017.

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården har uppmärksammat vikten av tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Regeringen har därför gett Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete för att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. I uppdraget ingår att kartlägga och identifiera goda exempel och framgångsfaktorer samt juridiska och strukturella hinder för samverkan. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera samt sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2021.

Medel för utvecklingsarbete gällande digitalt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medel för att utveckla det digitala stödet inom den sociala barn- och ungdomsvården.  Syftet är att frigöra socialsekreterares tid för samtal och insatser med och för barn och unga. Arbetet ska delredovisas senast den 15 augusti 2017 och slutredovisas senast den 30 september 2018.

Stöd till yrkesintroduktion och uppdrags-utbildningar

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbaserat stöd till yrkesintroduktion för socialsekreterare och har anskaffat vidareutbildningar till socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården samt arbetsledare och chefer inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2018.

Anmälan om antal barn placerade i familjehem eller jourhem

Regeringen har beslutat att socialnämnden ska anmäla beslut om att placera ett eller flera barn eller unga i ett familjehem eller jourhem till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta om beslutet innebär att fler än tre barn eller unga är placerade i familjehemmet eller jourhemet. Syftet är att få ökad uppsikt och insyn vid placering av flera barn i samma hem.

Tillstånd för entreprenader och för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem

Regeringen har infört tillståndsplikt för verksamhet inom socialtjänsten som överlämnats genom avtal. Det innebär att undantaget i socialtjänstlagen från tillståndsplikt för verksamhet som kommunen har genom avtal har överlämnat till enskild att utföra tas bort. Det innebär också att ett bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild som har avtal med en kommun om att driva hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet ska ha tillstånd av IVO. Tillståndsplikt har även införts för verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem samt som lämnar stöd och handledning till familjehem och jourhem som tar emot barn. Tillstånd ska beviljas endast om kvaliteten är god och verksamheten säker.

Obligatorisk registerkontroll för tilltänkta familjehem och jourhem

Regeringen har infört en skyldighet för socialnämnden att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret av tilltänkta familjehem och jourhem, innan nämnden fattar beslut om vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem. En obligatorisk registerkontroll minskar risken för att ett familjehem eller jourhem anlitas där någon i hemmet har dömts eller åtalats för brott som gör dem olämpliga.

Socialstyrelsen ansvarar för att stödja familjehemsvård och bidra till kvalitetsutveckling på området

Socialstyrelsens ansvar för att stödja och bidra till kvalitetsutveckling i familjehemsvården har förtydligats.

Kommunikationsinsatser för att underlätta rekrytering av familjehem med mera

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att samordna informationsinsatser om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är att uppmärksamma behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär. Detta för att göra det lättare för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till familjehem med mera. Inom ramen för uppdraget har webbplatsen mininsats.se lanserats. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018.

Utredning om kompetens hos personal i institutionsvård

Socialstyrelsen ser över tillgången på utbildning för personal som arbetar med vård och behandling av barn och unga på HVB Myndigheten ser också på möjligheterna för en eftergymnasial grundutbildning för personal på HVB. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Överenskommelser om samarbete och hälsoundersökning vid placering

Nya bestämmelser har införts i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om att kommuner och landsting ska komma överens om samarbete om barn och unga som vårdas utanför hemmet. En ny bestämmelse har införts i socialtjänstlagen om hälsoundersökning för barn och unga då samhällsvård inleds.

Översyn av socialtjänstlagen

En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser. Socialtjänstlagen innehåller särskilda bestämmelser för olika grupper, exempelvis barn och unga och äldre människor. Utredaren ska därför se över socialtjänstlagens nuvarande indelning i olika grupper och föreslå de förändringar som bedöms behövliga. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

Utredning ska stärka barns rättsliga ställning i skyddat boende

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som är i skyddat boende med en av vårdnadshavarna. Utredaren ska bland annat föreslå hur begreppet ”skyddat boende” ska definieras och hur tillståndsplikt kan utformas, analysera konsekvenserna av tillståndsplikt för skyddade boenden som drivs av civilsamhället, föreslå hur ansvaret kan förtydligas och överväga behov av särskilda åtgärder när föräldern utsatts för våld. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Genvägar

Cecilia Grefve är regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården