Informationsmaterial från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 2017–2019

Publicerad

Handlingsplanen har utarbetats av staten och SKL tillsammans och redogör för hur det gemensamma arbetet inom e-hälsoområdet ska utformas, styras samt drivas framåt.

Ladda ner:

En gemensam handlingsplan

För att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter krävs samsyn kring målsättningar och gemensamma ansträngningar över såväl organisatoriska som professionella gränser och mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst, akademi och näringsliv. Då behövs insatser, delaktighet och engagemang från många aktörer.

En central utgångspunkt i handlingsplanen är därför att inrätta strukturer för att kontinuerligt identifiera behov, inkludera visionens perspektiv och skapa arenor för samverkan samt ge möjligheter för berörda aktörer att bidra i arbetet mot visionen.

För att realisera nyttor inriktas arbetet på initiativ som kräver gemensamma insatser eller åtaganden. Vidare tydliggör handlingsplanen ansvarsfördelningen i arbetet och sätter upp en struktur för en gemensam styr- och samverkansorganisation.