Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation Diarienummer: N2018/00710/FF

Publicerad

För att fortsätta bygga ett hållbart och starkt samhälle och möta de många utmaningar samhället står inför, som till exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet, behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra.

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle, vilket är i linje med regeringens ambitioner i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ladda ner:

  • Foto: SVID SKL

  • En person sitter på ett bord.

    Service i Sigtuna.

    Foto: Martin Eriksson

  • Foto: Maskot/Folio

En viktig resurs för att möta många samhällsutmaningar, inte minst sociala, är den ökande grupp företagare och entreprenörer som är verksamma inom det som benämns "socialt företagande". Det är engagerade sociala entreprenörer inom företag och föreningar, sociala start-ups, innovativa sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag med flera, både inom den privata och den idéburna sektorn, som erbjuder nya lösningar och har en stark drivkraft att bidra till att göra samhället bättre.

Det sociala företagandet omfattar en heterogen grupp av aktörer och verksamheter som ofta verkar i gränslandet mellan det offentliga, privata och det civila samhället. Socialt företagande är definitionsmässigt svårt att avgränsa från annat företagande. Generellt uppvisar sociala företag ett antal kännetecken som kan vara vägledande för att tydliggöra denna grupp:

• Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.

• Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.

• Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

I denna strategi benämns den grupp av företag och föreningar som uppfyller dessa karakteristika fortsättningsvis för "sociala företag".
För att ta tillvara den sociala innovationskraft och samhällsnytta som sociala företag kan bidra med och därmed uppnå regeringens mål om ett hållbart samhälle vill regeringen skapa bra förutsättningar för sociala företag att växa och verka i nära samarbete med offentlig sektor.

Därmed skapar regeringen inte bara sysselsättning, utan ger framför allt dessa aktörer och företag bättre möjlighet att bidra till ofta nya sätt att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar. Den svenska samhällsmodellen är i dag en förebild för många länder. För att fortsätta vara ett modernt, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle, är det viktigt att ta vara på och dra nytta av Sveriges hela innovationskraft, inte minst genom sociala företag och sociala entreprenörer.

Därför har regeringen nu tagit fram en samlad strategi för att Sverige ska ta tillvara den innovationskraft som finns hos den växande grupp sociala företag som har som mål att bidra till ett effektivt och mer hållbart samhälle. Avsikten med insatserna är att skapa bättre förutsättningar för sociala företag att utvecklas och vara med och lösa samhällsutmaningar.

Fem områden – ett mål

Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara den potential och nytta som det sociala företagandet tillför. Regeringen ser den innovationskraft som kommer från sociala företag, men får också signaler om att denna sektor inte alltid ges rätt förutsättningar att bidra och att potentiella lösningar på många samhällsutmaningar därför inte realiseras.

Strategin har som mål att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Denna strategi pekar ut hur regeringen, i dialog med aktörer inom det sociala företagandet och övriga offentliga samhället, långsiktigt avser att arbeta för att uppnå detta mål och stärka utvecklingen av det sociala företagandet. För att uppnå målet behövs en palett av flera samordnade insatser som måste vara både långsiktiga och katalyserande kortsiktiga. Det strategiska arbetet kräver en nära dialog med många intressenter, såväl offentliga, privata som från den idéburna sektorn. Inom strategin ser regeringen fem huvudsakliga områden där en utveckling behövs och där insatser kommer att ske.

Strategin syftar till att samordna insatser från olika politikområden för att de tydligare ska bidra till att stärka varandra. Det krävs ofta en utveckling inom ett målområde för att generera effekter inom ett annat. Till exempel är effektmätning ofta en förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara affärsmodeller och för att kunna attrahera kapital och affärer.

Genomförandet av denna strategi är ett långsiktigt arbete och spänner över många politikområden där insatser redan sker och kommer att ske. Detta är ett arbete som behöver påskyndas. Därför aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2018 ytterligare 50 miljoner kronor per år under 2018–2020 för insatser som ska ge sociala företag bättre möjligheter att långsiktigt bidra med nya innovativa lösningar för ett mer hållbart och inkluderande Sverige.

1. Behov och efterfrågan

En av de viktigaste förändringar som behöver ske för att uppmuntra fler sociala entreprenörer och för att fler sociala företag ska kunna starta och växa, är att förtydliga affärsrelationen till eller samarbetet och partnerskapet med de offentliga aktörerna. Kompetensen om socialt företagande hos den offentliga sektorn bör öka så att man har god kunskap om förutsättningarna för att samarbeta med, ingå partnerskap med eller köpa tjänster av sociala företag. En central del av denna strategi är att öppna arenor där offentliga aktörer möter sociala företag. Detta bidrar till att utveckla sociala företag samt till att nya idéer och samarbeten växer fram som därmed kan främja innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

Området är brett och fokuserar på insatser som utvecklar partnerskaps- och affärsmöjligheterna för sociala företag och som främjar offentliga aktörers kunskap om och förmåga att köpa tjänster av och fungera som partners till eller samarbeta med sociala företag.

Exempel på insatser som regeringen avser att genomföra inom området.

• Fortsatt och i ökad utsträckning främja upphandling som främjar sociala innovationer och sociala tjänster, däribland innovationsupphandling.

• Förtydliga det legala utrymmet för att offentliga aktörer enklare ska kunna ingå partnerskap med eller köpa tjänster från sociala företag.

• Utforska, testa och stärka kunskapen kring alternativa former för samarbete med offentlig sektor. Syftet är att, utifrån gemensamma mål, åstadkomma sociala effekter i samhället, exempelvis genom sociala utfallskontrakt (social impact bonds) eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

• Stärka kunskapen i den offentliga sektorn på statlig, regional och kommunal nivå om social innovation och socialt företagande, inklusive idéburet företagande samt om former för ömsesidig samverkan.

2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen

Många sociala företag är i behov av en ökad kompetens om företagande och dess villkor samt av att stärka sitt affärsmannaskap. I många delar handlar det om att arbeta för att sociala entreprenörer ska få mer likvärdiga förutsättningar och tillgång till stöd, från både offentliga, privata och idéburna aktörer, i start och utveckling, som företag med en mer traditionell affärsmodell.

Området syftar till att främja utvecklingen av och stärka och utveckla affärsmannaskapet hos sociala företag samt öka kunskapen hos företagsfrämjare om social innovation och socialt företagande.

Exempel på insatser som regeringen avser genomföra inom området.

• Förstärka och spetsa inkubatorsstödet för sociala företag.

• Öka kunskapen hos och anpassa de företagsfrämjande stödstrukturernas erbjudande till sociala företag, exempelvis effektmätning av företagens mål eller att stärka finansieringskunskapen.

• Stärka de sociala företagens intermediärer, exempelvis genom insatser som ökar kunskapen om affärsmannaskap, stärker intermediärernas långsiktighet eller ökar kunskapen om att ha offentliga aktörer som partner.

• Utveckla och sprida kunskap om framgångsrika affärs- och finansieringsmodeller för socialt företagande, inklusive hos idéburna organisationer.

3. Finansiering

Kartläggningar av bland annat Verket för innovationssystem (Vinnova) och Tillväxtverket visar att tillgång till finansiering är en utmaning för sociala företag. En utmaning som bland annat beror på att sociala företag har alternativa affärsmål och verksamhetslogik samt verkar i gränssnittet mellan den offentliga, privata och ideella sektorn.
Området syftar till att bidra till att öka kunskapen om och förmågan för privata och offentliga investeringar i sociala företag, inte att primärt skapa separata riktade stöd.

Exempel på insatser som regeringen avser att genomföra inom området.

• Tydliggöra och se över befintliga finansieringsmöjligheter, både i tidig fas och för uppskalning av verksamheter inom socialt företagande.

• Stärka kunskapen om dagens befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag i hela landet.

4. Tydliggör och mät effekterna

Förutsättningen för att en kund eller en finansiär ska vilja och kunna finansiera ett socialt företag är att man kan påvisa resultat. Resultat i traditionella företag mäts i ekonomiskt utfall, medan de i sociala företag mäts i samhällseffekt. Utan stöd för att mäta insatsers effekt och resultat försvåras möjligheten att stötta, driva och utveckla såväl sociala innovationer som enskilda sociala företag. Resultat- och effektmätning lyfts återkommande som en central utmaning inom fältet för social innovation och socialt företagande. Bristande tydlighet kring innovationernas sociala inverkan och hur detta leder till långsiktiga besparingar i samhället begränsar möjligheterna att få extern finansiering samt marknadsetablering.

Området syftar till att skapa en ökad kunskap och stärkt kompetens om effekt- och resultatmätning kopplat till sociala företag och deras bidrag till social innovation samt lägga grunden för en marknad av aktörer som kan erbjuda effekt- och resultatmätning av verksamheter både för enskilda sociala företag och för offentliga aktörer.

Exempel på insatser som regeringen avser genomföra inom området.

• Stärka kunskapen och den praktiska erfarenheten i branschen kring användningen av resultat- och effektmätning hos sociala företag, partners och kunder i form av offentlig sektor.

• Stimulera framväxt av en mångfald av aktörer som kan erbjuda stöd med konkret effektmätning för enskilda projekt och affärer.

5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Även om det sociala företagandet ökar i Sverige, hämmas utvecklingen delvis av brist på effektiv kunskapsdelning, spridning av goda exempel och tillvägagångssätt (best practice) samt brist på mötesplatser där utövare kan lära av varandra och från tidigare initiativ. Internationellt finns länder där kunskap, forskning och best practice bör kunna inhämtas och spridas för att ytterligare stärka det sociala entreprenörskapet i hela Sverige.

Området syftar till att synliggöra socialt företagande samt att öka den nationella kunskapsspridningen, kunskapsutvecklingen och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation och socialt företagande att mötas och stärkas.

Exempel på insatser som regeringen avser genomföra inom området

• Främja en nationell struktur för kunskapsspridning om social innovation och socialt företagande.

• Främja mötesplatser för sociala företag samt deras kunder och finansiärer.

Genomförande

Strategin ska ses som en katalysator och samling för arbetet med att främja sociala företag och social innovation. Ett antal uppdrag och insatser har redan påbörjats. För att följa regeringens arbete kommer en redovisning av arbetet att samlas här på webbplatsen.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.