Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med UN Women 2018 – 2022

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt, UN Women.

Ladda ner:

Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap i och partnerskap med UN Women på global såväl som på regional och nationell nivå, för perioden 2018 till utgången av 2022.

Strategin vägleds av Sveriges politik för global utveckling (PGU) med dess övergripande mål om att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling1 och Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 2. Sveriges strategi för multilateral utvecklingspolitik3 och riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, är det övergripande styrdokumentet för Sveriges samarbete med multilaterala
organisationer.

Strategin utgår från UN Womens mandat och strategiska ramverk och beaktar den organisationsbedömning
av UN Women som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) genomförde under 2017. Strategin beaktar också de bedömningar av UN Womens verksamhet i fält som svenska utlandsmyndigheter
gör återkommande. Strategin omfattar medel i enlighet med riksdagens bemyndigande och regeringens regleringsbrev till Sida.Till grund för det svenska påverkansarbetet inom UN Women under strategiperioden ligger även det avtal om fyraårigt kärnstöd om totalt 536 000 000 kronor för perioden 2018 – 2021, som ingåtts med
organisationen under 2018.