Land- och regionsstrategi, Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018-2022 Diarienummer: UD2018/10786/AF

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Svenskt utvecklingssamarbete med Somalia inom ramen för denna strategi ska bidra till hållbar fred, stärkt motståndskraft mot kriser och katastrofer, ökad respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö-och klimatmässigt hållbar utveckling. Strategin ska gälla under perioden 2018-2022 och omfattar sammantaget 3 030 miljoner kronor varav 3 000 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins verksamhet.


Sidas verksamhet ska bidra till följande mål:


Fredliga och inkluderande samhällen

 • Ökade förutsättningar för deltagande i freds- och statsbyggnadsprocesser, framförallt av kvinnor och unga.
 • Stärkt kapacitet att genomföra en hållbar och inkluderande säkerhetssektorreform.
 • Stärkt kapacitet att förebygga och motverka våldsam extremism
  och radikalisering.
 • Förbättrade förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.

Folke Bernadotteakademins verksamhet ska inom ovan område bidra till mål 1 och 2.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

 • Stärkta system och institutioner som upprätthåller och garanterar respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
 • Ökat deltagande och inflytande i demokratiska processer, framförallt av
  kvinnor och unga.
 • Stärkt institutionell kapacitet för tillhandahållande av grundläggande
  samhällstjänster och ansvarsutkrävande.

Motståndskraft, miljö, klimat och energi 

 • Ökad livsmedelstrygghet och hållbart nyttjande och hållbar förvaltning av naturresurser med fokus på lantbruk, vatten och hav.
 • Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet.
 • Ökad motståndskraft och anpassning till klimatförändringar samt stärkt kapacitet för reducering av naturkatastrofer, miljöförstöring och miljörisker.

Jämlik hälsa med fokus på SRHR

 • Ökad och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård med fokus på kvinnor och barn.
 • Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.