Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022 Diarienummer: N2019/01607/SMF

Publicerad

Detta är Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel i enlighet med direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (direktivet)1. Handlingsplanen består av två delar, där kapitel 1–14 går igenom mål, åtgärder och uppföljning. I kapitel 15–18 ges en bakgrundsbeskrivning av svenskt jordbruk, användning av växtskyddsmedel och olika styrmedel som Sverige använder i arbetet med att minska risker och användning. Handlingsplanen gäller till dess att en ny beslutas.

Ladda ner: