Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Plattform för internationellt hållbart företagande

Publicerad

Hållbar utveckling utgör en hörnsten i Sveriges handelsfrämjande. I en globaliserad och alltmer polariserad värld är behov av dialog och samarbete viktigare än någonsin. Genom handel skapar vi fler plattformar för dialog. Sveriges välstånd ska bygga på och våra företags affärsmodeller ska bygga på ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling samt bidra till att lösa de utmaningar som fastslagits i Agenda 2030. Regeringen har satt som ambition att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Ladda ner:

När frihandeln utmanas och auktoritära trender växer sig starkare aktualiseras frågan om hur företag förhåller sig till grundläggande värderingar. Svenska företags närvaro i länder och regioner med brister i respekten för mänskliga rättigheter och svagheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan bidra till en positiv utveckling. Ökad handel och fördjupat utbyte möjliggör dialog. Genom dialog, i kombination med tydliga budskap, kan olika aktörer gemensamt bidra till en positiv utveckling. Utan handel och därmed dialog har vi mindre möjlighet att påverka. Miljoner människor arbetar i svenska företag, handel bedrivs i komplexa värdekedjor världen över, och i det sammanhanget har investerare möjlighet att använda sitt inflytande för att främja respekten för mänskliga rättigheter. 

En ny plattform för internationellt hållbart företagande ska bidra till svenska företags möjligheter att hantera risker i samband med komplicerade investeringar och affärer, inte minst på komplexa marknader. Plattformen presenteras parallellt med en ny och utvecklad export- och investeringsstrategi som tar sin  utgångspunkt i ett handelsfrämjande med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling för fler jobb i hela landet. Regeringen har uttryckt en tydlig förväntan på att svenska företag agerar hållbart och ansvarsfullt genom att arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet, goda arbetsvillkor, miljö, klimat och korruptionsbekämpning.

För en feministisk regering är det en självklarhet att driva en feministisk utrikes- och handelspolitik. Företagen har en central roll i att stärka arbetet för jämställdhet. Den ekonomiska utvecklingen ska komma både män och kvinnor till del och ett stärkt arbete med kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser behövs. Ökad jämställdhet och mångfald ger konkurrensfördelar.

Hållbart företagande handlar också om att skapa konkurrensfördelar för Sveriges näringsliv genom lika villkor. Regeringen verkar för  hållbarhetskriterier i internationella upphandlingar vilket ökar svenska företags möjligheter att vinna affärer och sprida hållbara lösningar.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige och bolag med statligt ägande återfinns i hela landet och många verkar på den internationella marknaden. Som ägare har staten säkerställt att hållbart företagande är integrerat i bolagsstyrningen för att främja en långsiktigt hållbar värdetillväxt. Bolagen med statligt ägande ska agera föredömligt och påverkar genom sin verksamhet både som beställare och aktör.

Den sociala dialogen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är en viktig del när det gäller hållbart företagande. Global Deal, där Sverige är ordförande, är en partssamverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Genom detta partnerskap söker man lösningar på de omställningar som följer i spåren av klimatförändringar och den fjärde industrirevolutionen.

Demokrati och transparens är avgörande för exporten. I plattformen redogörs för de initiativ som regeringen har tagit för att trycka tillbaka den korruption som försvårar konkurrens och förutsägbarhet för våra exporterande företag. Korruption slår dessutom mot den tillit som utgör själva kittet i det demokratiska samhällsbygget. Genom tydligare intern samordning, kompetensinsatser i utlandsorganisationen, bättre samverkan med externa aktörer, förstärkt kommunikation och bidrag till policyutveckling fortsätter regeringen sitt arbete med att göra Sveriges näringsliv världsledande
inom hållbart företagande.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.