Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Avveckling av Swedpartnership Diarienummer: UD2020/08956/IU

Publicerad

I denna promemoria föreslås att lagen (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB upphör att gälla den 1 juli 2021.

Ladda ner:

Enligt lagen ska Swedfund pröva frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företag för investeringar i Swedfunds samarbetsländer. Denna verksamhet, som benämns Swedpartnership, föreslås avvecklas och lagen föreslås därför upphävas. Av samma skäl föreslås vidare att förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer upphävs.
Förslaget lämnas mot bakgrund av att Swedfund hemställt om att Swedpartnership överförs till en annan organisation, eftersom Swedfund bedömer att synergieffekter med Swedfunds kärnverksamhet saknas. I denna promemoria föreslås att Swedpartnership avvecklas på grund av att det inte bedöms finnas någon annan lämplig placering, att verksamheten inte är ändamålsenligt utformad och att Swedpartnership i sin nuvarande form inte är i linje med hur Sverige bedriver utvecklingssamarbete i dag.