Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar till översynen av EU:s handelspolitik

Publicerad

EU:s externa handelspolitik ses över för att anpassas till förändrade förhållanden för den globala handeln. De senaste åren har det multilaterala handelssystemet präglats av protektionism och ökade handelskonflikter. Världhandelsorganisationen WTO har lidit av blockeringar och brist på resultat. Översynen syftar till att hitta bättre lösningar för att minska handelshinder och stärka en öppen och hållbar handel. Den ska också innehålla förslag om reform av WTO samt hur EU kan bidra till att det multilaterala handelssystemet stärks.

Sveriges regering har valt att göra tematiska inspel till EU:s handelspolitiska översyn med konkreta förslag för att bemöta dagens och framtidens utmaningar för den globala handeln och som lyfter svenska intressen om bl.a. hållbarhet, digitalisering och behoven att reformer världshandelsorganisationen WTO. Sverige ser att EU har alla förutsättningar att ta en ledande roll som verkar för en ökad öppenhet,  hållbar handel och ökat samarbete med våra handelspartner runtom i världen. Läs mer om vad Sverige föreslår i länkarna: 

Tillsammans med ett antal likasinnade länder (Danmark, Finland, Irland, Nederländerna och Tjeckien) har Sverige också valt att göra ett kompletterande gemensamt inspel om hållbarhet till den handelspolitiska översynen. I detta lyfts flera av de frågor som Sverige även tar upp i sitt enskilda inspel.

Tillsammans med ett antal likasinnade länder (Tjeckien, Danmark, Finland, Estland, Irland och Nederländerna) har Sverige också valt att göra ytterligare ett inspel med förslag till reformer av WTO.

EU-kommissionen kommer under första kvartalet 2021 presentera ett meddelande som bygger på de synpunkter och förslag som kommit in.