Informationsmaterial från Infrastrukturdepartementet

Vägen till en ny nationell infrastrukturplan

Publicerad

Nu pågår arbetet som ska resultera i en ny nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033 alternativt 2022–2037. Det här är en process som återkommer varje mandatperiod.

Bilden föreställer en tidslinje där infrastrukturplaneringen/nationell infrastrukturplan illustreras i kronologisk ordning.
Här ser du processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering. Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Arbetet startade i juni 2020, då Trafikverket fick i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny planperiod. Avsikten är att den ska avslutas med att regeringen fastställer en ny nationell infrastrukturplan under 2022. Här fastställs alla satsningar på både underhåll och nya investeringar.

Inriktningsunderlaget

I Trafikverkets inriktningsunderlag analyseras och redovisas förslag till hur den ekonomiska planeringsramen för transportinfrastrukturen ska fördelas under den nya planperioden. Uppdraget gällde för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Underlaget överlämnades till regeringen i oktober 2020 och skickades sedan ut på remiss.

Infrastrukturpropositionen

Inriktningsunderlaget ligger till grund för den infrastrukturproposition, med förslag om ekonomiska ramar och inriktning för den nya planperioden, som regeringen avser att lägga fram till riksdagen våren 2021. I propositionen föreslår regeringen hur lång planperioden ska vara.

Åtgärdsplaneringen

När riksdagen fattat beslut om infrastrukturpropositionen och därmed ekonomiska ramar, fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. I åtgärdsplaneringen identifieras de åtgärder som bör prioriteras in i den nya nationella infrastrukturplanen. Trafikverket kommer att få regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan som underlag för regeringens beslut. Förslaget går därefter ut på remiss.
Parallellt ska länsplaneupprättarna (regionerna och Gotlands kommun) ta fram förslagtill länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Ny nationell infrastrukturplan

Regeringen planerar att fatta beslut om fastställelse av den nya nationella planen och de ekonomiska ramarna för länsplanerna under 2022. I den nya planen fastställer regeringen hur infrastrukturen ska utvecklas och underhållas de kommande 12 eller 16 åren.