Informationsmaterial från Miljödepartementet

Ansökan från Cementa om tidsbegränsat tillstånd för täktverksamhet i Slite på Gotland Diarienummer: M2021/01774

Publicerad Uppdaterad

Cementa AB (Cementa) har ansökt hos regeringen om tidsbegränsat tillstånd enligt miljöbalken att bedriva en verksamhet som avser täkt av kalksten och drift av sammanhängande anläggningar och anordningar inom fastigheten Gotland Othem Österby 1:229 i Slite på Gotland. Tillstånd söks för tre års tid.

Ansökan omfattar:

  • Brytning av kalk- och märgelsten
  • Drift av anläggning för krossning och annan utrustning för verksamheten.
  • Bortledning av dag- och grundvatten

Ansökan inkom den 21 september 2021 och handläggs av Miljödepartementet.

Miljödepartementet kungjorde ansökan den 28 september, med möjligheter för berörd allmänhet och andra aktörer att yttra sig i ärendet senast den 18 oktober 2021. En kungörelse syftar till att ge allmänheten och de som berörs av ansökan möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Till de som särskilt berörs av ansökan skickades ett separat meddelande per post. Ansökan remitterades även den 28 oktober till berörda myndigheter.

Miljödepartementet gav Cementa möjlighet att yttra sig över inkomna yttranden och komplettera sin ansökan. Cementa kom in med komplettering den 24 oktober.

Regeringskansliet kungjorde därefter Cementas komplettering, med möjligheter för berörd allmänhet och andra aktörer att yttra sig över kompletteringen och i övrigt i ärendet senast den 8 november 2021. Till de som särskilt berörs av ansökan skickades ett separat meddelande per post. Berörda myndigheter fick del av kompletteringen och fick möjlighet att komplettera sitt tidigare remissvar senast den 31 oktober.

Regeringen har den 3 november 2021 beslutat att undanta den verksamhet som regeringen ska pröva från kraven på miljöbedömning i 6 kap. 20–32 och 35–47 §§ miljöbalken. Regeringen medger därmed undantag från vissa krav på samråd och redovisning av verksamhetens miljökonsekvenser. Kraven följer av EU-rätten enligt det s.k. MKB-direktivet, ett direktiv som reglerar processen för att bedöma inverkan på miljön av vissa verksamheter.

Cementas tidigare miljötillstånd löpte ut den 31 oktober. I dagsläget har Cementa därmed inte miljötillstånd som medger drift av täktverksamheten. Undantag medges eftersom ett slutligt beslut i frågan om miljötillstånd brådskar. Beslutet kungörs den 8 november. Regeringen kommer att informera Europeiska kommissionen om beslutet.

Regeringen har ännu inte tagit ställning till om tillstånd kan meddelas för verksamheten.