Informationsmaterial från Miljödepartementet

Ansökan från Cementa om tidsbegränsat tillstånd för täktverksamhet i Slite på Gotland Diarienummer: M2021/01774

Publicerad Uppdaterad

Cementa AB (Cementa) har ansökt hos regeringen om tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som avser täkt av kalksten och drift av sammanhängande anläggningar och anordningar enligt miljöbalken inom fastigheten Gotland Othem Österby 1:229 i Slite på Gotland. Tillstånd söks för tre års tid.

Ansökan omfattar:

  • Brytning av kalk- och märgelsten
  • Drift av anläggning för krossning och annan utrustning för verksamheten
  • Bortledning av dag- och grundvatten

Ansökan inkom den 21 september 2021 och handläggs av Miljödepartementet. Regeringskansliet har påbörjat beredningen av ärendet.

Regeringskansliet har i dag kungjort ansökan, med möjligheter för berörd allmänhet och andra aktörer att yttra sig i ärendet senast den 18 oktober 2021. Kungörelsen syftar till att ge allmänheten och de som berörs av ansökan möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Till de som särskilt berörs av ansökan skickas ett separat meddelande per post.

Ansökan har idag remitterats till berörda myndigheter, som ska yttra sig över ansökan senast den 14 oktober 2021.