Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Framtidens industri - En strategi om grön och digital omställning

Publicerad

För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning presenterar regeringen nu strategin Framtidens industri. Genom strategin skapas förutsättningar för att svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen.

Ladda ner:

Med Framtidens industri identifierar regeringen fyra övergripande trender i den globala utvecklingen som påverkar industrin och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med strategin; nya stora EU-initiativ, en alltmer komplex och sammanlänkad värld, att globaliseringen bromsas in och att Covid-19-pandemins efterdyningar skapar nya förutsättningar.