Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (1998-05-08) i målet A.F. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Ladda ner:

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en iransk man till Iran. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett återsändande till Iran riskerade att utsättas för tortyr och hänvisade bl.a. till att han kom från en politiskt aktiv familj och som en följd av sin politiska verksamhet fängslats och utsatts för tortyr. Med hänvisning till den medicinska utredningen i ärendet, enligt vilken klaganden bl.a. led av PTSD, ansåg kommittén att den av klaganden lämnade berättelsen inte kunde anses ge upphov till tvivel beträffande den allmänna trovärdigheten hos hans uppgifter. Med hänsyn till klagandens familjebakgrund och politiska verksamhet, liksom den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Iran och den omständigheten att klaganden tidigare varit utsatt för frihetsberövande och tortyr, ansåg kommittén att det fanns grundad anledning att anta att han vid ett återsändande till hemlandet skulle riskera att utsättas för tortyr. Kommittén drog därför slutsatsen att Sverige hade en skyldighet att avstå från att tvångsvis återsända klaganden till Iran.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.