Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2001-05-11) i målet S.L. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till Iran. Klaganden uppgav bl.a. att han som en följd av att ha spridit viss information om högt uppsatta personer fängslats och torterats av den iranska säkerhetstjänsten. Han hade härefter rekryterats av säkerhetstjänsten som informatör men på nytt fängslats, torterats och på falska grunder dömts till fängelse för checkbedrägeri. Till styrkande av sitt påstående om tortyr åberopade klaganden flera läkarutlåtanden, enligt vilka han led av PTSD och uppvisade såväl medicinska som psykologiska tecken på att ha utsatts för tortyr. Kommittén hade vid sin bedömning även tillgång till den dom avseende checkbedrägeri som klaganden åberopat inför de svenska myndigheterna och som av juridisk expertis i Iran bedömts som äkta. Kommittén fann att klaganden inte hade styrkt sitt påstående att han vid ett återsändande till Iran skulle riskera att utsättas för tortyr, varför en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle utgöra en kränkning av artikel 3 av konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.