CAT-kommitténs granskning (2003-11-18) i målet T.M. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet gällde avvisning av en medborgare i Bangladesh till hemlandet. Såvitt avsåg den del av klagomålet som upptogs till prövning i sak gjorde klaganden inför kommittén gällande att han på grund av politisk verksamhet tidigare utsatts för allvarliga trakasserier, falska anklagelser och tortyr i Bangladesh, och att han genom verkställigheten av avvisningsbeslutet utsatts för en risk att på nytt utsättas för tortyr. Vid sin bedömning konstaterade kommittén bl.a. att den typ av övergrepp från polisen som klaganden påstod sig ha utsatts för i hemlandet var dokumenterade av flera källor. Med hänsyn till att sex år förflutit sedan den påstådda tortyren ägt rum och till att klagandens parti numera deltog i Bangladesh regering hade klaganden emellertid inte förmått visa att det vid tiden för hans återförande till Bangladesh funnits grundad anledning att tro att det förelåg en reell och personlig risk att han skulle utsättas för tortyr. Kommittén drog därför slutsatsen att verkställigheten av avvisningsbeslutet inte utgjort någon kränkning av artikel 3 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.