Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2005-11-14) i målet M.C.M.V.F. m.fl. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en salvadoransk medborgare och hennes familj till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande bl.a. att hon på grund av sitt politiska engagemang för FMLN i El Salvador tidigare blivit fängslad och torterad i hemlandet och att hon vid ett återsändande dit riskerade att utsättas för tortyr. Kommittén konstaterade bl.a. att den tortyr klaganden uppgivit sig ha blivit utsatt för skulle ha ägt rum 1989 respektive 1991 och att situationen i El Salvador förändrats sedan fredsavtalet ingicks 1992. Kommittén noterade i detta sammanhang att den tidigare gerillarörelsen FMLN numera är ett politiskt parti som i valet 2003 fick flest platser i parlamentet. Kommittén var inte övertygad om att de hot och det våld som klaganden uppgav sig ha blivit utsatt för år 2000 respektive år 2003 berodde på hennes eller hennes mans politiska engagemang. Klaganden hade inte heller visat att det var representanter för staten som varit ansvariga för dessa händelser. Kommittén ansåg därför inte att det fanns en verklig, personlig och förutsägbar risk för att klaganden eller någon i hennes familj vid ett återsändande till El Salvador skulle utsättas för tortyr. En verkställighet av avvisningsbeslutet skulle således inte innebära någon kränkning av artikel 3 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.