CAT-kommitténs granskning (2006-05-12) i målet M.Z. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till sitt hemland. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att en verkställighet av avvisningsbeslutet skulle strida mot artikel 3 i konventionen, eftersom han vid ett återsändande till Iran riskerade att arresteras och torteras på grund av sitt engagemang i en illegal politisk organisation samt att han av en iransk domstol dömts för innehav av en parabolantenn och alkohol till 140 piskrapp. Till stöd för sitt påstående åberopade han ett antal skriftliga handlingar. Kommittén, som fann att klaganden ändrat sin redogörelse avseende handlingarna, fann att klaganden inte kunnat vederlägga de slutsatser som gjorts efter en ambassadutredning rörande handlingarnas äkthet. Klaganden hade enligt kommittén inte heller kunnat göra sannolikt att han ägnat sig åt politisk aktivitet i sådan omfattning att han skulle tilldra sig myndigheternas uppmärksamhet. Kommittén fann vid en samlad bedömning att en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle innebära någon kränkning av artikel 3 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.