CAT-kommitténs granskning (2006-11-16) i målet A.H. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet gällde avvisning av en azerisk medborgare till hemlandet. Klaganden gjorde gällande inför kommittén att en verkställighet av avvisningsbeslutet skulle strida mot artikel 3 i konventionen, eftersom han vid ett återsändande till Azerbajdzjan skulle riskera att arresteras och torteras främst på grund av sitt engagemang i oppositionspartiet Azerbaijani Democratic Party (ADP). Till stöd för sitt klagomål åberopade han bl.a. en handling som påstods vara en efterlysning. Kommittén konstaterade i sitt beslut bl.a. att klaganden inte förmått bevisa sitt påstående att han innehaft en hög position inom partiet eller att han bedrivit verksamhet av sådan betydelse att han på grund därav riskerade att komma att utsättas för tortyr. Kommittén noterade vidare att klaganden inte hade efterkommit dess begäran om en fullständig kopia av efterlysningen och att handlingen ifråga innehöll en mängd brister samt ansåg att klaganden inte hade lyckats motbevisa regeringens invändning, som grundades på resultatet av ambassadutredningar, om att handlingen var falsk. Det noterades också att Azerbajdzjans inträde i Europarådet har medfört vissa förbättringar på området för mänskliga rättigheter. Sammanfattningsvis konstaterade kommittén att det inte förelåg någon förutsägbar, reell och personlig risk för att klaganden vid ett återsändande till Azerbajdzjan skulle utsättas för tortyr och att en verkställighet av avvisningsbeslutet därmed inte skulle utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.