Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2007-04-30) i målet A.R.A. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en medborgare från Sri Lanka till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett återsändande till Sri Lanka riskerade att dödas av såväl medlemmar i det politiska partiet UNP som de tamilska tigrarna (LTTE) på grund av att han varit aktiv i Sri Lanka Freedom Party (SLFP) och varit anställd i den srilankesiska armén som underrättelseofficer och förhörsledare. Klaganden gjorde även gällande att han riskerade att fängslas eller att försvinna eftersom myndigheterna kunde komma att misstänka att han hade samröre med LTTE på grund av den kontakt han hade haft med LTTE under sin tid som underrättelseofficer.

Kommittén, som fann att ett klagomål getts in till Europadomstolen av samma klagande, samt att det klagomålet baserades på samma fakta och rörde samma substantiella rättigheter som det klagomål som kommittén hade att pröva, konstaterade att samma ärende således redan var föremål för internationell undersökning. Kommittén fann att en av förutsättningarna för att klagomålet skulle tas upp till prövning därmed inte var uppfylld och avvisade därför klagomålet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.