Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2007-05-01) i målet E.V.I. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en azerbajdzjansk medborgare till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid återsändande till Azerbajdzjan skulle riskera tortyr i strid med artikel 3 i konventionen. Klaganden uppgav bl.a. att han var av intresse för myndigheterna till följd av sina politiska aktiviteter inom oppositionspartiet Müsavat samt att han tidigare arresterats och utsatts för tortyr på grund av detta. Kommittén noterade regeringens uppfattning om att det fanns brister i klagandens trovärdighet och att regeringen låtit kontrollera äktheten av vissa ingivna handlingar och dragit slutsatsen att handlingarna var falska. Kommittén fann att klaganden inte lyckats vederlägga regeringens utredning och slutsatser i den delen. Vidare noterades att klaganden inte ingett någon medicinsk dokumentation till stöd för tidigare tortyr. Mot den bakgrunden fann kommittén att klaganden inte med tillräcklig styrka förmått visa att han personligen skulle löpa en risk att utsättas för tortyr vid återsändande till Azerbajdzjan. En verkställighet av avvisningsbeslutet skulle därmed inte utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.