Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2008-05-09) i målet Z.K. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet rörde avvisning av en azerisk medborgare till Azerbajdzjan. Klaganden gjorde i huvudsak gällande att han vid ett återsändande riskerade att utsättas för tortyr på grund av sitt engagemang i oppositionspartiet Müsavat och sin roll som observatör vid de azeriska valen år 2000 och 2003. Han uppgav bl.a. att han utsatts för tortyr av azerisk polis vid flera tillfällen med bestående skador som följd. Kommittén konstaterade att det var tortyrrisken vid en framtida avvisning som skulle prövas, oavsett vad som kunde anses utrett om påstådd tidigare tortyr. I det avseendet ansåg kommittén inte klarlagt att klaganden varit politiskt aktiv på en sådan nivå att han skulle tilldra sig myndigheternas intresse. Bevisningen visade inte heller att klaganden var efterlyst i landet. Vidare ansågs inte visat att klaganden varit aktiv i azerisk politik från Sverige i sådan utsträckning att detta skulle leda till uppmärksamhet eller förföljelse i Azerbajdzjan. Mot den bakgrunden var kommittén inte övertygad om att det förelåg någon reell, personlig och förutsägbar risk för att klaganden vid ett återsändande skulle utsättas för tortyr. En verkställighet av avvisningsbeslutet skulle därför inte utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.