Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2008-11-11) i målet M.M. m.fl. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Klaganden var en man som var medborgare i Azerbajdzjan. Han gjorde inför CAT i huvudsak gällande att han riskerade att fängslas och utsättas för tortyr i strid mot artikel 3 i konventionen om han skulle återsändas till hemlandet, på grund av att han var medlem i Musavatpartiet. Kommittén fann tillräckliga skäl för att pröva klagomålet i sak. Kommittén noterade att regeringen till stöd för sin uppfattning att klaganden inte riskerade tortyr vid ett återsändande till hemlandet åberopat en utredning genomförd av svenska konsulatet i Baku. Kommittén noterade inledningsvis att klaganden inte hade förmått övertyga kommittén om att de svenska migrationsmyndigheterna inte hade utfört en vederhäftig utredning av fallet. Dessutom hade klaganden inför de nationella instanserna inte uppvisat någon identifikationshandling och inte heller uppgivit någon kontaktperson eller annan referens i Azerbajdzjan som migrationsmyndigheterna kunnat kontakta för att få information om klagandens aktiviteter eller nuvarande situation i hemlandet. Kommittén underströk dock att den under alla förhållanden inte är bunden av de nationella instansernas utredningar utan har att göra en självständig prövning av det som framkommit i målet. Kommittén underströk också att den avgörande frågan var om klaganden för närvarande skulle löpa någon risk för tortyr vid ett återsändande till hemlandet och underströk att det hade gått många år sedan den tidpunkt då han påstått att han blivit torterad i hemlandet. Kommittén fann att klaganden inte hade förmått visa att något åtal hade väckts mot honom i Azerbajdzjan. Kommittén fann vidare att klaganden inte hade förmått motbevisa regeringens utredning att denne aldrig hade varit medlem av eller arbetat för Musavatpartiet, att han aldrig hade varit anhållen och att han inte heller hade varit efterlyst i Azerbajdzjan. Mot denna bakgrund fann kommittén sammanfattningsvis att klaganden inte med tillräcklig styrka förmått visa att han personligen skulle löpa en risk att utsättas för tortyr vid ett återsändande till Azerbajdzjan. Ett återsändande av klaganden till Azerbajdzjan skulle därför inte strida mot artikel 3 i konventionen mot tortyr.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.