Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2011-11-21) i målet S.K. och R.K. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Bakgrunden till målet var i korthet följande. Klagandena är två bröder födda 1980 och 1981 som är medborgare i Afghanistan. Klagandena ansökte om asyl och uppehållstillstånd, m.m. i Sverige, men fick avslag på sina ansökningar. Efter att klagandena beviljats ny prövning avseende frågan om bl.a. uppehållstillstånd fann migrationsverket i oktober 2008 att det inte fanns skäl att bevilja klagandena uppehållstillstånd. Besluten överklagades till migrationsdomstolen som avslog överklagandena. Klagandena överklagade inte migrationsdomstolens domar. Efter att domarna vunnit laga kraft ingav bröderna ett klagomål till CAT och gjorde gällande att de riskerade att utsättas för tortyr vid återsändanden till Afghanistan och att verkställighet av utvisningsbesluten därmed skulle innebära kränkning av artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Kommittén, som bland annat fann att klagandena inte hade överklagat migrationsdomstolens domar och att de inte på nytt hade ansökt om asyl efter att deras utvisningsbeslut hade preskriberats, konstaterade att klagandena inte hade uttömt inhemska rättsmedel.

Kommittén fann att förutsättningarna för att klagomålet skulle tas upp till prövning därmed inte var uppfyllda och avvisade därför klagomålet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.