Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2013-09-05) i målet I. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Målet rörde frågan om en utvisning av klagandena - en man, en kvinna och deras barn - till hemlandet Ryssland skulle strida med artikel 3 i Europakonventionen (förbud mot tortyr m.m.).

Klagandena sökte asyl i Sverige 2007 och åberopade att mannen under många år ägnat sig åt att dokumentera ryska statens övergrepp mot personer i Tjetjenien och överlämnat materialet till olika nyhetsbyråer och icke-statliga organisationer. På grund av detta uppgavs både kvinnan och mannen ha utsatts för tortyr av den ryska säkerhetstjänsten, vilket för mannens del resulterat i ärr efter brännmärken i form av ett kors på bröstet.

Europadomstolen konstaterade inledningsvis att den allmänna situationen för återvändande tjetjener till Ryssland inte är tillräckligt allvarlig för att det i sig ska utgöra hinder för utvisning enligt artikel 3 i konventionen. Domstolen menade vidare att det fanns trovärdighetsbrister i klagandenas berättelser särskilt vad gällde uppgifterna om mannens påstådda journalistiska aktiviteter. De ansågs därför inte ha förmått visa att det förelåg en konkret och reell risk för tortyr eller annan illabehandling vid ett återvändande till Ryssland på grund av dessa aktiviteter.

Domstolen konstaterade dock även att enligt rapporter utsätts återvändare för förhör, förföljelse och möjligen också frihetsberövande och misshandel av ryska säkerhetstjänsten eller lokal polis, och även av kriminella organisationer. Om mannen skulle bli föremål för kroppsvisitering och förhör vid återvändandet skulle det, genom de ärr han bär, omedelbart uppdagas att han tidigare utsatts för illabehandling av någon orsak och att det skett under senare åren. Detta skulle indikera att han tog aktiv del i det andra Tjetjenienkriget. Mot bakgrund härav fann Domstolen, sammantaget och med hänsyn tagen till de särskilda omständigheterna, att det förelåg välgrundad anledning att tro att klagandena skulle komma att utsättas för behandling i strid med artikel 3 i Ryssland och att det således skulle innebära en kränkning av Europakonventionen att utvisa dem till hemlandet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

Fler domar och beslut

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.