Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2013-11-12) i målet H.Y. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Målet rörde huvudsakligen frågan om en överföring av klaganden, en minderårig asylsökande från Afghanistan, till Italien enligt den s.k. Dublinförordningen skulle innebära en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen (förbud mot tortyr m.m.). Målet rörde även frågan om det faktum att klaganden nekats rättshjälp i den inhemska processen stod i strid med artikel 13. Europadomstolen beslutade den 12 november 2013 att avskriva målet i den del som rörde artikel 3 då klaganden – i ljuset av en dom som meddelats av EU-domstolen den 6 juni 2013 i mål C-648/11 – får en sakprövning av sin asylansökan i Sverige och därmed inte riskerar överföring till Italien. Mot denna bakgrund ansåg Europadomstolen frågan i målet vara löst och det inte vara befogat att fortsätta prövningen av klagomålet. Europadomstolen beslutade även att avvisa klagomålet gällande artikel 13 såsom uppenbart ogrundat.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.