Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2013-11-19) i målet M.A. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Målet rörde frågan om en överföring av klaganden, en minderårig asylsökande från Afghanistan, till Italien enligt den s.k. Dublinförordningen skulle innebära en kränkning av artikel 2 (rätt till liv) och 3 (förbud mot tortyr m.m.) i Europakonventionen. Europadomstolen beslutade den 19 november 2013 att avskriva målet då klaganden – i ljuset av en dom som meddelats av EU-domstolen den 6 juni 2013 i mål C-648/11 – får en sakprövning av sin asylansökan i Sverige och därmed inte riskerar överföring till Italien. Mot denna bakgrund ansåg Europadomstolen att frågan i målet var löst och att det inte var befogat att fortsätta prövningen av klagomålet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.