Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2014-01-28) i målet Bolek m.fl. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Klagandena var en familj från Kongo (två vuxna och deras två barn) som hade ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Kvinnan och barnen hade beviljats uppehållstillstånd medan mannen skulle tvingas återvända till Kongo för att därifrån göra en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.
Europadomstolen fann att det inte stred mot artikel 8 i Europakonventionen att i förhållande till mannen upprätthålla huvudregeln i utlänningslagen att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning måste göras från utlandet. I sammanhanget uppmärksammade Europadomstolen bl.a. att det redan när paret träffades förelåg ett verkställbart utvisningsbeslut mot mannen och att båda parter således redan då var medvetna om att de troligen inte skulle kunna leva tillsammans som en familj i Sverige. Europadomstolen konstaterade även att det inte fanns något som tydde på att handläggningen av anknytningsärendet skulle ta orimligt lång tid och att mannen hade möjlighet att hålla kontakt med de övriga familjemedlemmarna via telefon och internet under tiden.
Målet avgjordes utan att regeringen hade beretts tillfälle att yttra sig inför beslutet (s.k. direktavvisning).

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.