Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2014-02-11) i målet Morén m.fl. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

De fyra klagandena var eller hade varit ägare till varsin fastighet belägen i ett visst område inom vilket Boliden Mineral AB hade beviljats s.k. bearbetningskoncesssion för mineralutvinning. Målet rörde huvudsakligen frågan om detta beslut, som inte gav klagandena någon rätt till ersättning för det fall mineralutvinning skulle komma att ske, utgjorde en kränkning av bestämmelsen om skydd för egendom enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 till Europakonventionen.
Domstolen fann att två av klagandena saknade talerätt eftersom de inte längre var ägare till någon av de berörda fastigheterna och därför inte kunde anses ha ställning som offer (victim status) i konventionens mening. I förhållande till de övriga två klagandena ansåg domstolen att klagomålet var uppenbart ogrundat, bl.a. med motiveringen att den påstådda rätten till ersättning för mineralutvinning inte kunde grundas på att de hade äganderätt till mineralerna. Mot denna bakgrund kom Europadomstolen fram till att klagomålet skulle avvisas.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.