Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2014-04-08) i målet J.M. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Klaganden var en kvinna från Rwanda vars familj (sambo och son) hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige men som själv skulle tvingas återvända till Rwanda för att göra en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning.
Europadomstolen fann att det inte skulle utgöra en kränkning av klagandens rätt till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen att verkställa beslutet att hon måste ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning från Rwanda. I sammanhanget konstaterade Europadomstolen bl.a. att klaganden åberopat anknytning till sin partner och son först när det redan förelåg ett verkställbart utvisningsbeslut mot henne. Dessutom måste hon och hennes partner redan långt innan hon blivit gravid varit medvetna om att de troligtvis inte skulle kunna leva tillsammans som en familj i Sverige. Europadomstolen konstaterade vidare att det inte fanns något som tydde på det skulle ta orimligt lång tid att handlägga en ansökan från klaganden, inte heller med hänsyn till barnets unga ålder, och att hon hade möjlighet att hålla kontakt med de övriga familjemedlemmarna via telefon och internet under tiden.
Europadomstolen fann inte heller att det förelåg någon kränkning av artikel 3 i Europakonventionen då klaganden inte hade visat att hon riskerade att utsättas för tortyr eller för omänsklig eller förnedrande behandling vid ett återvändande till Rwanda.
Målet avgjordes utan att regeringen hade beretts tillfälle att yttra sig inför beslutet (s.k. direktavvisning).

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.