Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2014-04-03) i målet A.A.M. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Målet rörde huvudsakligen frågan om det skulle utgöra en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen att utvisa klaganden till Irak. Europadomstolen meddelade dom i målet den 3 april 2014 och fann med röstsiffrorna sex mot ett att en utvisning av klaganden till Irak inte skulle innebära någon kränkning av artikel 3 i konventionen, främst eftersom klaganden ansågs ha möjlighet att bosätta sig i en annan del av landet än sin hemregion (det så kallade interna flyktalternativet). Domen, som är offentlig, vann laga kraft den 3 juli 2014.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

Fler domar och beslut

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.