Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CRPD:s granskning (2017-03-24) av ärendet D.L. mot Sverige

Publicerad

Fråga om Skolinspektionens beslut att förbjuda användandet av visst hjälpmedel i undervisningen innebar en kränkning av klagandens rätt enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bl.a. rätten att effektivt kunna delta i utbildningen och rätten att använda de hjälpmedel för kommunikation som klaganden föredrog.

Utlåtandet i fulltext

Sammanfattning av granskningen

I den nationella processen hade klaganden överklagat Skolinspektionens beslut till förvaltningsrätten, som avvisat överklagandet då klaganden inte hade rätt att överklaga beslutet. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Klaganden överklagade inte kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Kommittén avvisade klagomålet den 24 mars 2017 på grund av att klaganden inte uttömt inhemska rättsmedel.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator