Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-12-13) i målet A.J. och F.B. mot Sverige

Publicerad

I huvudsak fråga om det skulle utgöra en kränkning av artiklarna 2 och 3 i Europakonventionen att utvisa klagandena till hemlandet Afghanistan. Klagandena åberopade bland annat deras äktenskap samt konvertering till kristendom som grund för att en utvisning skulle stå i strid med artikel 2 och 3.

Beslutet i fulltext

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen underströk att en person inte får utvisas om det föreligger anledning att anta att det finns en verklig risk att personen kommer utsättas för dödstraff eller tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning vid ett återvändande. Europadomstolen instämde i de nationella myndigheternas bedömning att klagandenas asylberättelser inte var trovärdiga. Klagandena hade därmed inte visat att de löpte risk att utsättas för sådan behandling som strider mot artiklarna 2 och 3 vid ett återvändande. Europadomstolen avvisade klagomålet som uppenbart ogrundat.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator