Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2017-11-09) i målet K.L. mot Sverige

Publicerad

Fråga om en utvisning av klaganden till Libanon skulle strida mot artiklarna 3 och 8 i Europakonventionen.

Beslutet i fulltext

Sammanfattning av beslutet

Klaganden åberopade att han riskerade att dödas i hemlandet bl.a. på grund av sin religionstillhörighet samt att en utvisning skulle utgöra en inskränkning av hans rätt till privatliv då han etablerat sig i Sverige.

Europadomstolen fann att vare sig den allmänna situationen i Libanon i sig eller omständigheterna i det enskilda fallet innebar att det var visat att det förelåg en risk att klaganden skulle komma att utsättas för behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen vid ett återvändande till hemlandet. Inte heller förelåg en kränkning av artikel 8 i konventionen. Europadomstolen avvisade klagomålet som uppenbart ogrundat.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator