Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

ICCPR-kommitténs granskning (2020-03-13) av ärendet J.I. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artiklarna 6 och 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sammanfattning av granskningen

Kommittén fann i sitt utlåtande att en utvisning av klaganden till Afghanistan inte skulle innebära en överträdelse av Sveriges förpliktelser enligt artiklarna 6 och 7 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.