Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

ICCPR-kommitténs granskning (2020-03-13) av ärendet A.E. mot Sverige

Publicerad

Frågan om utvisning av klaganden till Nigeria skulle strida mot artikel 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sammanfattning av granskningen

Kommittén fann i sitt utlåtande att en utvisning av klaganden till Nigeria inte skulle innebära en överträdelse av Sveriges förpliktelser enligt artikel 7 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.