Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CRPD:s granskning (2020-08-21) av ärendet R.S. mot Sverige

Publicerad

Fråga om ett beslut att avbryta en anställningsprocess vid Södertörns högskola och den efterföljande processen var i strid med bl.a. artikel 5 (rätt till skydd mot diskriminering) och artikel 27 (rätt till arbete och sysselsättning) i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning av granskningen

Klaganden är en man som har nekats anställning som lektor vid Södertörns högskola med hänvisning till att de stöd- och anpassningsåtgärder som krävdes för att klaganden, som är döv, skulle kunna utföra de aktuella arbetsuppgifterna skulle bli alltför kostsamma och belastande för att anses skäliga. Diskrimineringsombudsmannen (DO) förde den enskildes talan om diskriminering till Arbetsdomstolen (AD). AD:s slutsats var att de åtgärder för tillgänglighet som högskolan hade behövt vidta för att kunna anställa klaganden inte var skäliga och att högskolan därför inte hade diskriminerat när de avbröt anställningsförfarandet.

Inför Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har klaganden bl.a. åberopat att hans rätt att ta anställning på lika villkor i enlighet med artiklarna 5 och 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har kränkts.

Kommittén har vid sin granskning funnit att beslutet att avbryta klagandens anställningsprocess och hanteringen av hans ärende i den efterföljande domstolsprocessen inneburit en kränkning av rätten till skydd mot diskriminering i artikel 5 och rätten till arbete och sysselsättning i artikel 27 i konventionen. Kommittén har även lämnat rekommendationer i fråga om åtgärder med anledning av granskningen.

Länk till granskningen i fulltext: 

CRPD:s granskning (2020-08-21) av ärendet R.S. mot Sverige

CRPD:s granskning (2020-08-21) av ärendet R.S. mot Sverige (översättning till svenska).pdf