Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete. Länderna samverkar både bilateralt och inom befintliga forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, Europeiska unionen, Partnerskap till Nato och FN.

Sveriges och Finlands flaggor.
Sveriges och Finlands flaggor. Foto: Torbjörn F Gustafsson / Försvarsmakten

Fördjupat samarbete

Under hösten 2013 kommunicerades att Finland och Sverige avsåg fördjupa försvarssamarbetet mellan länderna. Syftet med det fördjupade samarbetet är att förbättra resultatet och öka effektiviteten genom gemensam användning av resurser, ökad interoperabilitet mellan ländernas försvarsmakter och genom en närmare dialog om gemensamma försvarspolitiska och säkerhetspolitiska utmaningar. Samarbetet gäller aktiviteter i fredstid.

Gemensam handlingsplan

I maj 2014 presenterades en handlingsplan för hur Finlands och Sveriges försvarssamarbete ska utvecklas. Handlingsplanen beskriver hur länderna ska utveckla det försvarspolitiska samarbetet.

I handlingsplanen framgår att försvarsmakterna ska undersöka förutsättningarna för att förstärka samarbetet om övningar, utbildning och träning, luft- och sjöövervakning samt genom gemensam användning av grundläggande infrastruktur.

Även möjligheterna att utveckla gemensamma förband till internationella övningar och fredsfrämjande insatser ska undersökas. Det fördjupade samarbetet skulle bland annat bygga på befintliga samarbeten som exempelvis Cross Border Training (CBT).

Uppdrag till Försvarsmakten

Den 19 juni 2014 gav regeringen uppdrag åt Försvarsmakten att närmare undersöka hur det svensk-finska försvarssamarbetet kan fördjupas utifrån handlingsplanen.

Den 31 januari 2015 överlämnade Försvarsmakten tillsammans med den finska försvarsmakten en gemensam rapport om konkreta samarbetsområden.

Samarbetsområden

I den inventering av möjliga samarbetsområden som den svenska och finska försvarsmakten redovisade den 31 januari 2015 framhålls sex fokusområden (marinen, flygvapnet, armén, säker kommunikation, logistik och materiel samt gemensamma förband). Bland förslagen återfinns:

  • En gemensam marin förbandsenhet(Swedish Finnish Naval Task Group) som är tänkt att ha full operativ kapacitet år 2023.
  • En ökad grad av interoperabilitet mellan det svenska och det finländska flygvapnen med förmåga till gemensamma operationer, gemensamt utnyttjande av flygbaser och gemensam stridsledningsförmåga.
  • Ett gemensamt svensk-finländskt ramverk på brigadnivå fram till 2020.