Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Ändrade regler i utlänningslagen

    Den 8 april höll Morgan Johansson en digital pressträff tillsammans med Märta Stenevi. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

  • Inreseförbuden till Sverige – detta gäller från och med i dag

    Vid midnatt trädde förlängningen av det generella inreseförbudet i kraft. Kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Samtidigt upphävdes också de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Kravet på att visa upp negativt covid-19-test vid inresa gäller även för resor från dessa länder. Inreseförbuden har förlängts till och med den 31 maj.

Regeringen föreslår utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

I dag höll inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff. Under pressträffen presenterades en lagrådsremiss om utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål. Det gavs även en uppdaterad lägesbild kring skjutningar, sprängningar och de brottsbekämpande myndigheternas samarbete mot grov och organiserad brottslighet. Syftet är att få en mer modern, flexibel och effektiv handläggning av framför allt stora brottmål.

Regeringen stärker skyddet för Sveriges säkerhet

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förslagen innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra samarbeten som kan skada Sveriges säkerhet. Inrikesminister Mikael Damberg presenterade förslagen under en digital pressträff.

Förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation

Den 16 mars tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett delbetänkande från 2020 års grundlagskommitté. Delbetänkandet rör frågan om behov av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer.

I samband med överlämningen hölls en pressträff med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och den parlamentariska kommitténs ordförande Anders Eka, justitieråd tillika ordförande för Högsta domstolen.

Regeringen föreslår ändring i grav­frids­lagen för att utöka möjlig­heterna till under­vattens­­verk­samhet vid M/S Estonia

Syftet med förslaget är att möjlig­göra under­­vattens­­verk­­sam­het för att utreda förlis­ningen av M/S Estonia och innebär att det införs ett nytt undantag från det straff­­sanktio­nerade förbudet mot dykning och annan under­­vattens­­verk­sam­het i det grav­frids­skyddade området.

– Regeringen anpassar nu lag­stift­ningen enligt önske­målen från Statens haveri­kommission. Vi anser att det är angeläget för att bland annat kunna undersöka hur skadorna på skrovet har upp­kommit, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 6144 träffar.