Möte med Innovationsrådet

Dagordning

Innovationssystemets globala uppkoppling
För att gå från idé till innovation krävs lärande och samordning mellan länder. Regeringskansliet har innovations- och vetenskapsråd placerade vid ambassaderna i USA, Kina, Indien, Japan och Brasilien för att knyta kontakter med miljöer av intresse för svensk innovation, forskning och högre utbildning. Andreas Muranyi Scheutz, f d vetenskapsråd på ambassaden i Delhi, beskriver hur insatser kan samverka i praktiken och Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, talar om forskningens och lärosätenas internationalisering. Mikael Damberg och Karin Olofsdotter beskriver hur politiken kan utvecklas för att öka synergierna mellan olika främjandeinsatser och för att främja Sveriges utbyte med ledande innovationsmiljöer.

Hur bidrar samverkansprogram till att lösa samhällsutmaningar?
I samverkansprogrammen utvecklas samarbeten om prioriteringar, utveckling av regelverk och finansieringssamverkan för att lösa prioriterade samhällsutmaningar. Arbetet som engagerar bl.a. Regeringskansliet, myndigheter, experter, företag och forskningsinstitutioner har pågått ett drygt år. Resultat hittills, mål för det fortsatta arbetet och hur når vi dit? Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson med projektledarna för samverkansprogrammen, inleder med en lägesbild och konkreta mål för det fortsatta arbetet. Charlotte Brogren, Ingrid Petersson och Erik Brandsmaa, generaldirektörer på Vinnova, Formas och Energimyndigheten, resp. Anders Lönnberg, Nationell samordnare för Life Science, ger därefter sina respektive bilder av arbetet.

Finansiering av innovativt företagande
Riksdagen beslutade om propositionen Staten och kapitalet i juni 2016, och arbetet med att utveckla systemet för växande företags tillgång till kapital fortsätter. Mikael Damberg och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund beskriver den fortsatta utvecklingen av Almi/Almi invest, Gröna fonden, gröna obligationer samt bankdialogen. Peder Hasslev, VD på SamInvest diskuterar hur bolaget kommer att bidra till ett utvecklat innovationsklimat.

Regeringens nationella skogsprogram
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht leder en diskussion om inriktningen för regeringens kommande nationella skogsprogram.